ALGEMENE VOORWAARDEN

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOOR DAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. U GAAT AKKOORD MET DE GELDENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZODRA U GEBRUIK MAAKT VAN KORTINGSCODE.BE. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KUNNEN OP IEDER MOMENT WIJZIGEN, WAARDOOR DE OUDE ALGEMENE VOORWAARDEN VERVALLEN EN DE NIEUWE ALGEMENE VOORWAARDEN DIRECT IN ZULLEN GAAN. ALS U NIET MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AKKOORD WENST TE GAAN, VERZOEKEN WIJ U DEZE WEBSITE VERDER NIET TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN.
Artikel 1. ALGEMEEN
1.1 Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door de BVBA EXPERT GROUP, gekend onder de handelsnaam “Kortingscode.be”, met maatschappelijke zetel te 8500 KORTRIJK, Dumolinlaan 6C, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0535.793.158 (hierna genoemd “Kortingscode.be”) aan B2C consumenten (hierna genoemd “Bezoeker”) en B2B professionelen met vestiging of maatschappelijke zetel in en buiten België (hierna genoemd “Klant”).
1.2 U gaat akkoord met de geldende algemene voorwaarden zodra u gebruik maakt van https://kortingscode.be (hierna genoemd “Website”)
1.3 Door het aanvinken van het vak “Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, deze gelezen en goedgekeurd te hebben” verklaart de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die op hem/haar van toepassing zijn.
1.4 De Algemene Voorwaarden van Kortingscode.be zijn steeds consulteerbaar op de Website (https://kortingscode.be), tijdens het bestelproces en op de facturen.
1.5 Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden of de bestelbon geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de bestelbon.
1.6 Het zich niet of niet tijdelijk beroepen door Kortingscode.be op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden of de bestelbon kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.
1.7 De Klant mag de met Kortingscode.be afgesloten overeenkomst niet overgedragen aan een derde, dan middels schriftelijk akkoord van Kortingscode.be.
1.8 Deze Website is alleen bestemd voor personen die zich in België of Luxemburg bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de Website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet met deze algemene voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken.
Artikel 2. FRAUDE
2.1 Het is verboden foute of fictieve gegevens op te geven om deel te kunnen nemen aan een actie of kortingsbon op de Website. Kortingscode.be is niet verantwoordelijk voor de eventuele opgelopen schade hierdoor, voor geen enkele partij.
2.2 Het is verboden om kortingsbonnen of enig ander formulier, te wijzigen, vervalsen of te kopiëren. Enkel origineel afgedrukte kortingsbonnen zijn wettelijk geldig. U kan uw kortingsbon zowel in kleur als zwart wit afprinten.
2.3 Wanneer Kortingscode.be merkt dat bepaalde personen de regels van de Website niet respecteren mag de toegang tot de Website voor deze persoon, onmiddellijk, zonder opzeg en zonder enige communicatie, worden ontzegd.
Artikel 3. DIENSTVERLENING
3.1 De dienstverlening van Kortingscode.be kan uitsluitend gekwalificeerd worden als een inspanningsverbintenis opzichtens de Klant en Bezoeker. Kortingscode.be garandeert de Klant geen enkel resultaat.
3.2 De door Kortingscode.be opgegeven termijnen, verbonden aan of voortvloeiend uit de dienstverlening opzichtens de Klant, zijn louter indicatief. Deze termijnen verbinden Kortingscode.be op geen enkele wijze opzichtens de Klant. Het verstrijken ervan geeft geen enkel recht op een schadevergoeding.
3.3 De dienstverlening door Kortingscode.be heeft een niet-exclusief karakter. Kortingscode.be heeft steeds het recht om haar diensten te verlenen aan derden.
3.4 De Klant verbindt er zich toe om op eerste verzoek van Kortingscode.be alle faciliteiten en informatie die Kortingscode.be nodig acht voor haar dienstverlening ter beschikking te stellen. Kortingscode.be is niet aansprakelijk voor het verlies van materiaal en/of informatie die door de Klant bij de uitvoering van de dienstverlening ter beschikking worden gesteld.
3.5 De Klant verbindt er zich toe om de geleverde diensten en de uitkomst van de dienstverlening op geen enkele manier aan een derde partij ter beschikking te stellen dan mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Kortingscode.be.
3.6 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen of remediëren van verloren of gewijzigde bestanden, software of andere programma’s, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient steeds over back-up’s te beschikken van alle software en bedrijfsgegevens die onderhevig zijn aan de dienstverlening van Kortingscode.be.
3.7 De Klant is verplicht om zijn/haar systemen waarvan Kortingscode.be gebruik maakt te beschermen tegen virussen en gelijkaardige risico’s die een negatief effect kunnen hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de nodige maatregelen inzake het beheer en beveiliging van zijn/haar ICT-toepassingen.
Artikel 4. GARANTIES
4.1 Kortingscode.be is tijdens of na de uitvoering van haar dienstverlening niet verantwoordelijk voor de werking van producten of diensten geleverd door derden, noch voor hun compatibiliteit of integratie, noch voor enige informatie die terzake door een derde partij werd verstrekt. De Klant kan zich louter beroepen op de garantieverbintenis van derde-leverancier van producten of diensten. Kortingscode.be verleent dienaangaande op geen enkele manier een aanvullende garantie.
4.2 De door Kortingscode.be verleende diensten worden met een normale professionele zorg, op een diligente en competente wijze geleverd. Niettemin hebben deze diensten een algemeen karakter, dat steeds afhankelijk is van en onderhevig is aan de specifieke behoeften van de Klant. Kortingscode.be is dan ook slechts gehouden tot leveren van diensten die binnen redelijk en commercieel aanvaardbare grenzen gekoppeld kunnen worden aan de specifieke behoeften van de Klant.
4.3 Kortingscode.be is niet verantwoordelijk voor het verkeerd opvolgen van instructies/aanbevelingen door de Klant of voor het foutief gebruik door de Klant van de aan hem/haar geleverde diensten.
4.4 De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de geschiktheid van de hardware en/of software om de door hem/haar beoogde diensten van Kortingscode.be te bekomen. Ingeval van een verkeerde productkeuze of gebrekkige hardware/software, is Kortingscode.be op geen enkele manier aansprakelijk voor de negatieve gevolgen die hieruit zouden voortvloeien. De Klant dient zich steeds voldoende te informeren over de karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en beperkingen van zijn/haar hardware en/of software, alsook op de hoogte te zijn van mogelijke problemen die zich kunnen stellen bij aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding van deze hardware en/of software op advies van Kortingscode.be.
Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Elke Klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten van Kortingscode.be. Kortingscode.be wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor de negatieve gevolgen voortvloeiend uit haar dienstverlening en aanbevelingen.
5.2 Kortingscode.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-conforme en/of gebrekkige diensten en producten die in naam van de Klant of door de Klant, al dan niet op aanbeveling van Kortingscode.be, bij een derde partij werden aangeschaft.
5.3 Kortingscode.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een tekortkoming van de Klant of van een derde. Aansprakelijkheid van de Klant opzichtens een derde geeft de Klant geen enkel recht om enige vordering in te stellen opzichtens Kortingscode.be.
5.4 De aansprakelijkheid van Kortingscode.be is ten allen tijde beperkt tot de waarde van de overeenkomst opgenomen op de factuur.
5.5 Kortingscode.be, inclusief haar onderaannemers, medewerkers en werknemer, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of negatieve gevolgen voortvloeiend uit het eigen gebruik door de Klant van de uit de dienstverlening voortvloeiende resultaten. Zij kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt door hardware en/of software afkomstig van derden, of voor schade veroorzaakt door elementen die de Klant of een derde geleverd of geïncorporeerd heeft in het bedrijf, de bedrijfsstructuur, de bedrijfsmaterialen en de hardware/software van de Klant.
5.6 Kortingscode.be is niet de uitgever van de acties en kortingsbonnen die beschikbaar zijn op de Website, in de betekenis van de wet en de voorschriften die van toepassing zijn inzake handelspraktijken. De naam van de verantwoordelijke uitgever staat op elke kortingsbon. De uitgever van de kortingsbonnen wordt hier ‘Klant’ genoemd.
5.7 Als er op de Website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.
5.8 De verantwoordelijkheid van Kortingscode.be beperkt zich tot het aanbieden van acties en bonnen, die uitgegeven worden onder de rechtstreekse en exclusieve verantwoordelijkheid van onze Klanten. Kortingscode.be is niet verantwoordelijk voor de conformiteit van deze kortingsbonnen aan de voorschriften die van toepassing zijn inzake handelspraktijken.
5.9 Kortingscode.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet aanvaarden van een kortingsbon in een winkel. Deze weigering geeft niet het recht om de waarde van de kortingsbon op enig welke andere manier te laten vergoeden door Kortingscode.be.
5.10 Kortingscode.be kan er ook niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer voordelen of informaties u niet hebben bereikt wegens opgave van foutieve gegevens, evenmin als voor verzendingen naar personen die valse informatie hebben opgegeven.
5.11 De eventuele hyperlinks op de Website leiden de gebruikers naar websites van derden, waaronder onze partners. We benadrukken dat we de inhoud van en de informatie op deze websites niet op voorhand hebben gecontroleerd of doorgenomen. We zijn dus niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites gebruikt worden. U gebruikt en raadpleegt deze websites volledig en uitsluitend op uw eigen verantwoordelijkheid. In het algemeen, kan Kortingscode.be niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de Website als deze inhoud niet rechtstreeks van Kortingscode.be komt.
Artikel 6. FACTURATIE - BETALING
6.1 Facturen van Kortingscode.be dienen ten allen tijde binnen de 30 dagen na factuurdatum te worden betaald door de Klant.
6.2 Niet-betaling op de vervaldag voorzien in artikel 6.1 geeft van rechtswege aanleiding tot het verschuldigd zijn door de Klant van een nalatigheidsintrest op jaarbasis gelijk aan de intrestvoet toegepast door de Wet Betalingsachterstand, alsook tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire schadevergoeding van 10,00% op het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR.
6.3 Protest tegen de facturatie van Kortingscode.be dient op straffe van verval binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven of per e-mail geadresseerd worden aan Kortingscode.be. Het protest dient steeds behoorlijk gemotiveerd te worden. Bij het verstrijken van voornoemde termijn zal de facturatie geacht worden in overeenstemming te zijn met de verwachtingen daaromtrent van de Klant. In geval van gedeeltelijk protest verbindt de Klant zich er toe om het niet-betwiste gedeelte van de facturatie onverwijld te betalen.
Artikel 7. BEEINDIGING - OPSCHORTING OVEREENKOMST
7.1 De tussen Kortingscode.be en de Klant afgesloten overeenkomst is niet opzegbaar, behoudens de uitzonderingen voorzien in onderhavig artikel.
7.2 Bij niet-betaling door de Klant van de facturatie op de vervaldatum heeft Kortingscode.be het recht om de dienstverlening opzichtens de Klant op te schorten en dit zolang de achterstallige facturatie onbetaald blijft.
7.3 Opzegging van de overeenkomst door de Klant geeft van rechtswege aanleiding tot het integraal verschuldigd zijn van het resterend openstaand saldo zoals vermeld in de bestelbon.
7.4 Niet-betaling door de Klant van de openstaande facturatie binnen de acht dagen na datum van ingebrekestelling zal geïnterpreteerd worden als éénzijdige verbreking door de Klant van de met Kortingscode.be afgesloten overeenkomst. Voornoemde éénzijdige verbreking geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn door de klant van het resterend openstaand saldo van de overeenkomst, zoals werd vermeld in de bestelbon, onverminderd het recht van Kortingscode.be om een hogere schadevergoeding te eisen die in overeenstemming is met de reëel geleden schade.
7.5 Kortingscode.be heeft het recht om middels de verzending van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang een einde maken aan de tussen partijen afgesloten overeenkomst, zonder dat de Klant recht heeft op een schadevergoeding, wanneer zich één van de volgende gebeurtenissen of een andere gebeurtenis met een vergelijkbaar effect zich voordoet :
(a) indien de Klant het faillissement aanvraagt;
(b) indien de Klant failliet wordt verklaard;
(c) indien zich een gebeurtenis voordoet die vergelijkbaar is met de gebeurtenissen die beschreven zijn in de punten (a) en (b) hierboven met betrekking tot de Klant onder de wetgeving van het rechtsgebied waar de Klant zijn/haar zetel heeft;
(d) indien de Klant een ernstige contractuele of buitencontractuele wanprestatie levert die een verdere samenwerking tussen partijen onmogelijk maakt;
(e) indien de Klant de intellectuele eigendomsrechten van Kortingscode.be heeft geschonden of dreigt te schenden.
(f) indien de Klant betrokken is bij een fusie of opgesplitst wordt in verschillende entiteiten, de Klant ontbonden wordt of zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, geliquideerd, vereffend, stopgezet of naar het buitenland worden overgebracht, of wanneer een beslissing in die zin wordt genomen;
(g) er een belangrijke wijziging plaatsvindt in het bestuur van de Klant;
(h) er beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de Klant of dit het voorwerp vormt van een gedwongen tenuitvoerlegging en, in geval van bewarend beslag, dit niet binnen de dertig (30) dagen wordt vrijgegeven of het beslag wordt opgeheven.
7.7 Bij beëindiging van de overeenkomst verbinden Kortingscode.be en de Klant zich er toe om alle informatie, data en andere bedrijfsgegevens en/of materialen binnen de 5 werkdagen na het einde van de overeenkomst aan elkaar terug te geven. De Klant verleent aan Kortingscode.be echter het recht om een kopie bij te houden de gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband stond door haar uitgevoerde dienstverlening.
Artikel 8. PERSONEEL
8.1 De door Kortingscode.be voor de uitoefening van de dienstverlening aangestelde werknemers, zijn en blijven haar werknemers gedurende de uitvoering van de dienstverlening en kunnen in geen geval worden beschouwd als werknemers van de Klant. Kortingscode.be en de Klant verbinden zich er toe om ter gelegenheid van de dienstverlening zich uitdrukkelijk te onthouden van enig werkgeversgezag over het personeel van de andere partij.
8.2 De Klant verbindt er zich toe om tijdens een periode van 12 maanden na het einde van de overeenkomst, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks over te gaan tot aanwerving van de werknemers van Kortingscode.be.
8.3 Schending door de Klant van de in dit artikel opgenomen bepalingen heeft aanleiding tot het verschuldigd zijn door de Klant een schadevergoeding 6 maand brutoloon van de desbetreffende werknemer.
Artikel 9. KLACHTEN
Klachten omtrent de staat, de werking en de conformiteit van de dienstverlening van Kortingscode.be dienen binnen de 48 uur per e-mail of per aangetekend schrijven, op straffe van verval gemeld te worden. Bij het verstrijken van voornoemde termijn wordt de dienstverlening van Kortingscode.be geacht inovereenstemming te zijn met datgene waartoe Kortingscode.be zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de Klant.
Artikel 10. OVERMACHT
10.1 Kortingscode.be kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Kortingscode.be tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Storingen in telecommunicatievoorzieningen en overheidsbeslissingen die een ernstige impact hebben op de dienstverlening worden steeds aanzien als overmacht.
10.2 Overmacht in hoofde van een leverancier of derde waarop Kortingscode.be bij de uitvoering van haar dienstverlening opzichtens de Klant beroep doet, zal gelijkgesteld worden met overmacht in hoofde van Kortingscode.be.
10.3 Technische problemen bij Kortingscode.be of de Klant kunnen gelijk gesteld worden met overmacht wanneer deze de uitvoering van de dienstverlening dermate bemoeilijken dat een adequate en correcte uitvoering van de dienstverlening onmogelijk zou zijn. Indien deze situatie zich voordoet heeft Kortingscode.be het recht om alle voorlopige maatregelen te nemen die zij passend acht.
10.4 In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van Kortingscode.be opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en Kortingscode.be zich nog steeds in de onmogelijkheid bevindt om haar contractuele verplichtingen opzichtens de Klant uit te voeren, zijn zowel Kortingscode.be als de Klant beide bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval in hoofde van Kortingscode.be enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie ten voordele van de Klant.
Artikel 11. CONFIDENTIALITEIT
11.1 Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Klant uitdrukkelijk toestemming aan Kortingscode.be en diens aangestelden om
toegang te verkrijgen tot alle bedrijfsgegevens, waarvan Kortingscode.be het nodig acht deze te consulteren voor de uitoefening van haar dienstverlening. De Klant geeft hierbij eveneens uitdrukkelijk toestemming aan Kortingscode.be om deze data intern te verwerken met oog op de uitvoering van de dienstverlening.
11.2 Kortingscode.be heeft het recht om beroep te doen op derden met oog op de uitvoering van dienstverlening opzichtens de Klant. De Klant aanvaardt hierbij dat Kortingscode.be desgevallend vertrouwelijke bedrijfsgegevens van de Klant ter beschikking stelt aan derden.
11.3 De Klant geeft Kortingscode.be de toestemming om de resultaten van de dienstverlening op anonieme basis intern te verwerken voor marketingdoeleinden, met oog op profilering van haar diensten naar derden toe.
11.4 De Klant geeft aan Kortingscode.be de toestemming om zijn/haar bedrijfsgegevens aan te wenden indien dit noodzakelijk is voor :
(a) de nakoming door Kortingscode.be van een verplichting waaraan men onderworpen is krachtens een wet, decreet of ordonnantie;
(b) de nakoming van een gerechtelijke beslissing,
(c) de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kortingscode.be.
11.5 De Klant verbindt er zich toe om alle bedrijfsgegevens van Kortingscode.be geheim te houden tegenover derden. De Klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van Kortingscode.be dienen te worden beschouwd als een bedrijfsgeheim van Kortingscode.be. Deze verplichting overleeft elke overeenkomst gedurende een periode van twee jaar. Indien de Klant voorgaande verplichting tot geheimhouding niet naleeft of niet volledig naleeft, is de Klant een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 1.000,00 EUR voor elke overtreding en 100,00 EUR voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van Kortingscode.be haar reële schade te eisen.
11.6 De Klant verbindt er zich toe om Kortingscode.be te vrijwaren tegen elke vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit de verstrekking door de Klant aan
Kortingscode.be van bedrijfsgegevens toebehorend aan een derde partij, en dit met oog op de uitvoering van de dienstverlening.
Artikel 12. INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1 Kortingscode.be draagt tijdens of na haar dienstverlening geen enkel intellectueel eigendomsrecht over aan de Klant.
12.2 De intellectuele rechten op alle diensten van Kortingscode.be, alsook op de toegepaste methodes, modellen, beschrijvingen, specificaties, modulen, documentatie, behoren exclusief toe aan Kortingscode.be. De door Kortingscode.be ontwikkelende technieken, know-how, ideeën, die tijdens de dienstverlening opzichtens de Klant werden ontwikkeld/geoptimaliseerd zijn eveneens de exclusieve eigendom van Kortingscode.be. De Klant kan geen enkele aanspraak doen gelden op de door Kortingscode.be ontwikkelde intellectuele rechten.
12.3 De Klant verleent aan Kortingscode.be een kosteloos en licentievrij recht om gebruik te maken van alle aan de Klant toebehorende intellectuele eigendomsrechten met oog op de uitvoering van de dienstverlening.
12.4 Indien Kortingscode.be bij de uitvoering van haar dienstverlening opzichtens de Klant gebruik maakt van intellectuele rechten die eigendom zijn van een derde, zijn de licentievoorwaarden, garanties, ondersteuningsmodaliteiten en andere voorwaarden van deze derde op het gebruik van deze intellectuele rechten van toepassing. Kortingscode.be zal zich opzichtens de Klant niet verbinden tot het leveren van aanvullende licenties of garanties.
12.5 De Klant verbindt er zich toe om Kortingscode.be te vrijwaren tegen elke vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit de verstrekking door de Klant van intellectuele eigendomsrechten, toebehorend aan derde partij, met oog op de uitvoering van de dienstverlening. Indien de Klant verneemt dat de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij geschonden worden of indien een derde beweert dat het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten een schending is van zijn/haar rechten of dat van een andere derde of op een andere manier onwettig is, verbindt de Klant zich er toe om Kortingscode.be hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en alle informatie en bijstand verlenen die Kortingscode.be redelijkerwijze kan verlangen met oog op stopzetting van de schending van de intellectuele eigendomsrechten van deze derde.
12.6 Schending door de Klant van de in onderhavig artikel opgenomen bepalingen geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn door de Klant van een forfaitere vergoeding van 1.000,00 EUR per inbreuk en 100,00 EUR per dag dat de inbreuk verder blijft duren, onverminderd het recht van Kortingscode.be om het bedrag van haar reële schade in te vorderen.
Artikel 13. PERSOONSGEGEVENS
Indien u op de Website persoonsgegevens verstrekt, zoals uw naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en e‐mailadres, is deze privacypolicy van Kortingscode.be van toepassing. U wordt verzocht om deze privacypolicy goed te lezen voor dat u deze gegevens verstrekt. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Kortingscode.be uitdrukkelijk toestemming om ze te verwerken conform de doeleinden van de privacypolicy.
We gebruiken technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde socialemedia-, reclame- en analysepartners.
Artikel 14. RECHT
Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige Algemene Voorwaarden, alsook op de tussen Expert Group en de Klant tot stand gekomen overeenkomst. Bij geschillen zijn uitsluitend de Rechtbank van Koophandel te Gent, Afdeling Kortrijk en het Hof van Beroep te Gent bevoegd.